Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met
Fraai GCV, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het
plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Fraai.
Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Fraai zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding
door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de
acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Fraai. Elke bestelling of orderbevestiging
door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder
afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf
ontvangst van het voorschot.
2.2 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd
aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.
2.3 Reis en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk
overeengekomen.
Artikel 3. Annulatie van de bestelling
3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Fraai haar werkzaamheden nog
niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen
prijs, met een minimum van 1000 EUR.
Artikel 4. Levering
4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Fraai niet. Vertraging in
de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding
van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze
termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden
(tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende
bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico
5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Fraai bevinden, worden er bewaard op
risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten
6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Fraai contant betaalbaar. Betwistingen
dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan
Fraai kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van
betaling verantwoorden.
6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van
Fraai. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde
intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene
verkoopsvoorwaarden.
6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning
hiertoe door Fraai, is de klant aan Fraai een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet
bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij
Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van
het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de
datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Fraai zich het recht voor
om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen
facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde
sommen ineens opeisbaar.
De klant mag in dat geval de door Fraai gemaakte creaties niet gebruiken.
6.4 Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 90% van de facturen. De
overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele
ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract
betaald heeft.

6.5 Webprojecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van
betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee
aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten. Online
marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

6.6. Fraai is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang
tot de Diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant
één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Klant aanspraak kan maken op
terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Fraai zal in elk geval
de

Klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Fraai gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in
staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of
meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert.
Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen
7.1. Fraai verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van
Fraai zijn middelenverbintenissen. Fraai is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan
onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een website voorzien wij in een
transparante overdracht en installatie. We voorzien ook een garantieperiode van 6 weken na
test-oplevering, voor het verwerken van technische bugs. De test-oplevering geldt als voorlopige
aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 6
weken definitief.
7.2. Fraai kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of
haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Fraai zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het
voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van
verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de
klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Fraai of een aangestelde.
7.3. De aansprakelijkheid van Fraai met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval
beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren
van de diensten, naar keuze van Fraai. De totale aansprakelijkheid van Fraai, zal nooit meer
bedragen dan de prijs die door de klant aan Fraai werd betaald voor de diensten die aanleiding
gaven tot het schadegeval.
7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Fraai geen enkele
aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te
aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.5. Fraai kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd
en/of goedgekeurd door de klant.
Artikel 8. Aansprakelijkheid software
8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een
computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden
gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als
wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte
fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle)
programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen
voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.
Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere
eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of
aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen,
know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen
van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele
Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door
Fraai ontwikkelde sites.
9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Fraai
gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling (art. 6.4). Deze overdracht geldt
in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het
desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve
gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur
van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website
evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Fraai
werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet
tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt,
afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal
deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Fraai verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze
foto’s en illustraties.

9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de nodige software voor het
beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Fraai of een derde waarmee Fraai
hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding,
bepaald in de offerte van Fraai, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van
deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze
software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software
op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van
derden of te commercialiseren.

9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Fraai te allen tijde respecteren en redelijke
inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Fraai onmiddellijk in kennis stellen
van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Fraai waarvan hij kennis
neemt.

Artikel 10. Hostingdiensten
10.1. Voor de hosting werkt Fraai samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting
diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze
hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de
klant bezorgt Fraai de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.
10.2. De hostingdiensten worden door Fraai aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling
door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de
website van Fraai en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient
hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 december zijn opzeg aan Fraai over te maken per aangetekende
brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd
zijn.
Artikel 11. Domeinnaam

11.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Fraai, dan komen de rechten verbonden aan deze
domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Fraai staat als agent in voor het beheer van de
domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Fraai.
Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden
opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.
Artikel 12. Onderhoudscontract

12.1 Na de contractuele garantieperiode van 6 weken werken we verder onder een
onderhoudscontract/servicecontract. Zo’n onderhoudscontract laat ons toe om een vast aantal
uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste
kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.
Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst
13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet
herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft
Fraai het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is
nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling
van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware
contractuele wanprestatie.
13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Fraai verleende diensten betalen,
alsook de kosten die Fraai moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een
forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Fraai nog had kunnen factureren aan de
klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe
dan ook verworven voor Fraai. Bovendien behoudt Fraai het recht om een hogere schadevergoeding
te vorderen indien zij beFraait dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade
zoals hierboven bepaald.
13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om
haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke
regeling.
Artikel 14. Afwerving
14.1 De klant verbindt er zich toe om vanaf de aanvangsdatum van de samenwerking tot 24
maanden na de beëindiging ervan geen personeel van Fraai direct of indirect in dienst te nemen, of
op welke andere basis dan ook, noch voltijds, noch deeltijds in te huren of pogingen hiertoe te
ondernemen. Met de term “personeel” wordt bedoeld alle vaste en freelance medewerkers van Fraai.
14.2 Wanneer de klant dit artikel overtreedt, is de klant gehouden om een schadevergoeding te
betalen gelijk aan het bruto jaarsalaris van de betreffende persoon.
Artikel 15. Geheimhoudingsplicht

15.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen
die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te
houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens
16.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Fraai, heeft Fraai de
hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de
verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant
verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in
deze wet, integraal na te leven.
16.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Fraai persoonsgegevens van de door de
klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor
het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De
contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.
Artikel 17. Referentie

17.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Fraai voor de klant uitgevoerde werk wordt
opgenomen in het referentie portfolio van Fraai.
Artikel 18. Overmacht

18.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen
en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Fraai geen controle heeft, bevrijden Fraai, voor de
duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige
prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
Artikel 19. Nietigheid
19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen
volledig van kracht blijven en zullen Fraai en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere
bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
Artikel 20. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

20.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Fraai. Elk geschil met betrekking
tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden
beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.
Artikel 21. De creatie van onderscheidingstekens
21.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex
woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.
21.2. We willen er u wel op wijzen dat Fraai niet kan instaan voor een onderzoek naar de
beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd
merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of
geregistreerd als merk.
21.3. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw
onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis
veronderstelt.
21.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe
met het gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.
21.5 Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant
en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.

1 januari 2019